Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus.

Witamy na stronie internetowej parafii rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim.

Dziękujemy że nas odwiedziliście
i zapraszamy do częstych wizyt.

Szczęść Boże.

Ksiądz Proboszcz i księża wikariusze.Taras widokowy na wie?y koscio?a Mariackiego

Taras widokowy na wie?y koscio?a Mariackiego


Serdecznie zapraszamy od poniedzia?ku do soboty w godzinach od 10.00 do 16.00 na taras widokowy na wie?y naszego ko?cio?a.
Przepi?kne widoki na ca?e miasto i okolice, a nawet przy dobrej pogodzie mo?na zobaczy? wie?owce Szczecina.
Cena biletu na taras widokowy wynosi 3 z? normalny, a dla m?odzie?y 1,50 z?, natomiast dla zwiedzaj?cych ?wi?tyni? 1,50 z?.
Mo?na tak?e skorzysta? z przeja?d?ki doro?k?, podziwiaj?c zabytki Stargardu. Kontakt z przewodnikiem pod numerem (+48)504915219.
Serdecznie zapraszamy.
Ogólnopolskie Spotkanie M?odych - Lednica

Ogólnopolskie Spotkanie M?odych - Lednica


Zapraszamy na XIII Ogólnopolskie Spotkanie M?odych na polach Lednickich w sobot? 6 czerwca 2008 r. Koszt wyjazdu 50 z?. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zg?oszenia do ksi?dza Grzegorza.

Program Spotkania...

Strona informacyjna...strona główna
Dziś źroda, 02 września 2015 r, imieniny: Dionizy, Izy, Juliana


I Stargardzkie Mi?dzyparafialne Rozgrywki Halowej Pi?ki No?nej dla Liturgicznej S?u?by O?tI Stargardzkie Mi?dzyparafialne Rozgrywki Halowej Pi?ki No?nej dla Liturgicznej S?u?by O?t Dnia 12 listopada br. w Miejskiej Hali Sportowej przy ul. I Brygady 10 odby?y si? I Stargardzkie Mi?dzyparafialne Rozgrywki Halowej Pi?ki No?nej dla Liturgicznej S?u?by O?tarza (ministranci i lektorzy). W sportowych zmaganiach wzi??o udzia? dwadzie?cia dziewi?? dru?yn z jedenastu parafii dwóch dekanatów stargardzkich. Organizatorem tych rozgrywek by? ks. Tomasz - wikariusz z naszej parafii.


Rozgrywki rozpocz??y si? o godz. 8.30, gdzie po podaniu regulaminu i zasad oraz modlitwie, kapitanowie dru?yn rozpocz?li losowanie dru?yn. Konkurs zosta? podzielony na trzy kategorie wiekowe: szko?y podstawowe, szko?y gimnazjalne oraz szko?y ponadgimnazjalne i studenci. Mecze pierwszej kolejki rozpocz??a szko?a podstawowa, pó?niej gimnazja i najstarsi. Ju? po pierwszej kolejce zacz??y wy?ania? si? powoli najlepsze dru?yny. Nie zabrak?o przy tym sporego dopingu publiczno?ci, która przez ca?y dzie? rozgrywek dawa?a o sobie zna?.
Jak na prawdziwe mecze przysta?o w przerwach mo?na by?o zobaczy? rozta?czone dziewczyny, które swoim ta?cem dopingowa?y zawodników i zagrzewa?y ich do walki. Wyst?pi?y mi?dzy innymi takie zespo?y jak: Fokus, Magic Team z Klubu Garnizonowego i dziewcz?ta ze scholii przy Kolegiacie NMP Królowej ?wiata w Stargardzie.
Ch?tni mogli tak?e posili? si? pysznymi dro?d?ówkami z Cukierni „Maichel”, napi? si? kawy, herbaty, napoi zimnych, a w porze obiadowej zje?? smaczn? grochówk?, przygotowan? prze Hotel – Restauracj? „Ma?y M?yn”.
Czas gry by? zró?nicowany. Dru?yny ze szkó? podstawowych gra?y dwie po?owy po pi?? minut, szko?y gimnazjalne dwa razy po sze?? minut, natomiast szko?y ponadgimnazjalne i studenci dwa razy po siedem minut. Walka o punkty by?a bardzo zaci?ta, dru?yny dzielnie walczy?y.
„Dru?yny reprezentowa?y naprawd? wysoki poziom gry – mówi? Ks. Tomasz – by?y dobrze przygotowane nie tylko dobr? gr? zespo?ow? i kultur? na boisku, ale tak?e poprzez pi?kne stroje sportowe, które odró?nia?y zespo?y”.
Po wszystkich rozegranych kolejkach meczy nadszed? czas na chyba najwi?ksz? atrakcj? spotkania: mecz dru?yny sk?adaj?cej si? z Ksi??y parafii stargardzkich przeciwko wygranej dru?yni z kategorii szko?y ponadgimnazjalne i studenci, tj. dru?yny z parafii Ducha ?w. w Stargardzie. Dru?yna Ksi??y w sk?adzie: Ks. Janusz Szczepaniak – proboszcz i ks. Przemys?aw Kryszczy?ski – wikariusz parafii pw. Ducha ?w., Ks. Zbigniew Budyn TChr – proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla, Ks. Matei Catargiu TChr – wikariusz parafii pw. ?w. Józefa, Ks. Tomasz Worobec – wikariusz parafii pw. Mi?osierdzia Bo?ego i Ks. Tomasz – wikariusz parafii NMP Królowej ?wiata, nie zdo?ali odeprze? ataku przeciwników. Dru?yna z parafii Ducha ?w. okaza?a si? o wiele lepsza, i do?? mocno da?a odczu? to dru?ynie Ksi??y z stargardzkich parafii.
Spotkanie zako?czy?o si? ok. godz. 17.00 wr?czeniem dyplomów i pucharów dla zwyci?zców poszczególnych kategorii.
W rozgrywkach wzi??y udzia? nast?puj?ce parafie stargardzkie: Parafia pw. NMP Królowej ?wiata, Parafia pw. ?w. Józefa, Parafia pw. Chrystusa Króla, Parafia pw. Mi?osierdzia Bo?ego, Parafia pw. Ducha ?w., Parafia pw. ?wi?tego Krzy?a (Kluczewo), Parafia pw. Przemienienia Pa?skiego (Os. Pyrzyckie), oraz Parafia pw. MB Cz?stochowskiej z Gogolewa, Parafia pw. ?w. Józefa z Starej D?browy, Parafia pw. ?w. Maksymiliana z Kr?piela i Parafia pw. Wniebowzi?cia NMP z P?zina.
Organizatorzy serdecznie dzi?kuj? za udzia? Parafiom Dekanatów: Stargard – Wschód i Stargard - Zachód i tym wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu i przebiegu rozgrywek. Dzi?kujemy tak?e Z-cy Prezydenta Miasta Stargardu Panu Markowi Stankiewiczowi za u?yczenie Miejskiej Hali Sportowej i Dyrektorowi OSiR-u Panu Zbigniewowi Sowie za pomoc i ?yczliwo?? w organizacji. Nast?pne rozgrywki planowane s? na wiosn? przysz?ego roku.

Zwyci?zcy I Stargardzkich Miedzyparafialnych Rozgrywek Halowej Pi?ki No?nej dla Liturgicznej S?u?by O?tarza:

Szko?y Podstawowe:I miejsce: Parafia pw. Wniebowzi?cia NMP w P?zinie
II miejsce: Parafia pw. Przemienienia Pa?skiego w Stargardzie (Os. Pyrzyckie)
III miejsce: Parafia pw. ?w. Maksymiliana w Kr?pielu

Szko?y Gimnazjalne:I miejsce: Parafia pw. ?w. Maksymiliana w Kr?pielu
II miejsce: Parafia pw. MB Cz?stochowskiej w Gogolewie
III miejsce: Parafia pw. ?wi?tego Krzy?a w Stargardzie (Kluczewo)

Szko?y Ponadgimnazjalne i Studenci:I miejsce: Parafia pw. Ducha ?wi?tego w Stargardzie
II miejsce: Parafia pw. Chrystusa Króla w Stargardzie
III miejsce: Parafia pw. ?w. Józefa w Stargardzie


Artyku? napisa?y:Klaudia Stosio, Ewelina Jakubik


Dru?yna ksi??y:
Od lewej: sedzia Patryk  ?ankowski, ks. Tomasz Tylutki, ks. Przemys?aw Kr
Zespo?y taneczne
© 2005-11-24 23:27:33

Czytano 1 razy.
 


projektowanie stron internetowych szczecin

tworzenie stron www strony internetowe szczecin

Parafia Rzymskokatolicka
pw. NMP Królowej Świata

ul. B. Krzywoustego 12
73-110 Stargard Szczeciński
Woj. Zachodniopomorskie
Diecezja Szczecińsko-Kamieńska

kolegiatastargard@gmail.com


Home | Wydarzenia | Galerie | O parafii | Kościoły | Nabożeństwa | LSO | Wspólnoty | Kontakt | Historia parafii | Ludzie parafii | D K F